Adatvédelem

A BGYH Zrt. nyereményjátékban történő részvétellel összefüggésben átadott személyes adatok kezelése

 1. A BGYH Zrt. az Ön személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR vagy általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések és hatósági ajánlások alapján jár el.

  Adatkezelés célja: A nyereményjáték lebonyolítása, nyertes értesítése a nyereményjáték eredményéről.

  Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása a személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

  Kezelt személyes adatok köre: Az érintett e-mail címe.

  Adatkezelés időtartama: A nyereményjáték eredményhirdetését követő 15. nap.

  Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő azon munkatársai kezelhetik, akiknek ez munkavégzéshez feltétlenül szükséges, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  Adatok felhasználása, továbbítása: Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánjuk felhasználni, erről tájékoztatjuk, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezzük, illetőleg lehetőséget biztosítunk az Ön számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

  A Társaságunk által kezelt személyes adatokat harmadik személy számára – a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével, ill. az Ön hozzájárulása nélkül – semmilyen körülmények között nem továbbítjuk.

  Adatbiztonság: A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében az Ön személyes adatait biztonságosan elzárva tároljuk, melyhez csak az adatkezelők férnek hozzá. 

  Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei: Joga van ahhoz, hogy ingyenesen információt kapjon arról, hogy az Ön adatait feldolgozzuk-e vagy sem. Kérés esetén, a GDPR és az Info tv. előírásainak megfelelően a következő jogokat gyakorolhatja: az adataihoz való hozzáférés, adatai módosításának, helyesbítésének kérése, adatai felhasználásának megtiltása, és a bírósághoz való fordulás, ill. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás.

  Ön jogorvoslattal élhet, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy helyesbítési, ill. törlési kérelmét nem teljesítjük. Jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

  Amennyiben úgy véli, hogy az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás során jogait megsértették a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

   

  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  Székhely:1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
  Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.:9.
  Telefon: 06 1 391 1400
  Fax: 06 1 391 1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  Honlap: http://www.naih.hu