„Bolt x Lumina Park Nyereményjáték” Szabályzat

1.Szervezők:

1.1 Jelen nyereményjáték szabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezői a Bolt HTX Kft. (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.) és a LUMINA PARK Korlátolt Felelősségű Társaság  (1036 Budapest, Bécsi út 85. fszt. 5

1.2 A Szervezők kijelentik, hogy a közösen együttműködnek a LUMINA PARK rendezvény (a továbbiakban: Esemény) kapcsán, amelynek keretében közös nyereményjátékot hirdetnek.

2. A Játékos

2.1. A Szervezők által meghirdetett Játékban minden Facebook adatlappal rendelkező személy részt vehet.

2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervezők alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

 

3. A játék mechanizmusa:

3.1. A Szervezők a Játékot a Játékos részére a Lumina Park hivatalos Facebook oldalán keresztül hirdetik meg.

3.2. A nyereményjáték 2023.12.15. napjáig tart.

3.3. A Szervezők nyereményjátékot hirdetnek mindazon Játékosok között, akik a Játék lebonyolítására létrehozott posztban feltett kérdésre a poszt alá írt hozzászólás (komment) formájában válaszol és eleget tesz a posztban kért utasításoknak.

3.4. A nyeremény sorsolására 2023.12.15. kerül sor. A sorsolást a BGYH ZRT.  végzi. A sorsolás nyerteseit A LUMINA PARK Budapest 150 – Utazás az időben Facebook oldalán külön eredményhirdető posztban teszik közzé. Amennyiben a Játékos értesítése a Szervezők részéről a sorsolástól számított 24 órán belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervezők a pótnyertes részére bonyolítja le egyező módon. A nyertes a nyereményt elektronikus úton kapja meg, amit a Lumina Park Kft. küld el számára.

4. A Játék időtartama

A Játék kezdőnapja: 2023.12.09. 10 óra

A Játék zárónapja: 2023. 12. 15. 12 óra

5. Sorsolás

A nyeremény sorsolásának időpontja: 2023. 12. 15. 12 óra

6. Nyeremény

6.1. A Szervezők által meghirdetett sorsolás keretében az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra a 3.4. pontban meghatározottak szerint:

1.nyeremény: családi belépő a Lumina Park Budapest 150 – Utazás az időben kiállításra

2.nyeremény: 5.000 Ft értékű Bolt taxi leutazható promóciós kód. A promóciós kód kizárólag applikáción keresztül használható fel Budapest területén, az Esemény napján.

Összesen 2 nyeremény kerül kisorsolásra, 1 nyertes számára.

6.2. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.

6.3. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervezők viselik.

6.4. A Szervezők a 3.4. pont szerinti nyertesen felül további pótnyerteseket sorsolnak ki, összesen 2 főt.

6.5. A Szervezőket a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést közzéteszik a Lumina Park hivatalos Facebook oldalán. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Amennyiben a nyertesek a nyereményt 24 órán belül nem veszik át, úgy a sorsolás pótnyertesei válnak jogosulttá az adott nyereményre, akiket a nyereményéről a fentiek szerint értesítenek a Szervezők.

7. Moderálás

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervezők fenntartják továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervezők saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervezők ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervezők nem szavatolják a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervezők kizárják felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, az Instagram oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozik, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, és a felhasználón, illetve a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.

8. Adatkezelés

8.1. A Szervezők jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezelik a Játékosok személyes adatait.

8.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából (postázási cím elírása, hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőket felelősség nem terheli.

8.3. A Szervezők az Ön 8.4. pontban meghatározott személyes adatait a jelen 8.5. pontban meghatározott célból az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezel. A nyereményjátékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a 8.4. pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Ön a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozza a LUMINA PARK Facebook oldalán. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

8.4. A Kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő a 8.5. pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, továbbiakban: Személyes Adat)

8.5. Az adatkezelés célja

Az adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.

8.6. Adatkezelő, adatfeldolgozó

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból kezelni. Az Ön Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását a LUMINA PARK Korlátolt Felelősségű Társaság  (1036 Budapest, Bécsi út 85. fszt. 5. ) végzi.

8.7. Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végéig jogosult kezelni.

8.8. Adatbiztonság

Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

8.9. Hozzájárulás visszavonása

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mail útján (luminapark@budapestspas.hu) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben (LUMINA PARK Korlátolt Felelősségű Társaság  (1036 Budapest, Bécsi út 85. fszt. 5.)

9. Jogorvoslat

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásban: NAIH-88053/2015

10. A nyereményjáték szabályzat Játékos általi elfogadása

10.1. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

11. Záró rendelkezések

11.1. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és az Instagram elveknek megfelelően használható fel.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőinek bocsátja rendelkezésére, nem az Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játék adminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.